ευσχημόνως

επίρρ. βλ. ευσχήμων.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐσχημόνως — εὐσχήμων elegant in figure adverbial …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • благообразьно — (7) нар. С достоинством, достойным образом: иѥрѣискоу чиноу повелѣвають ст҃ии оц҃и. бл҃гообразно и съ бла(с)влениѥмь ||=приимати предълежаща˫а. КН 1280, 513б в; молимъ же вы избытѣчьствовати безъмолъствовати... ˫ако да бл҃гообразно ходити ко… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Cottabe — Joueur de cottabe, v. 500 av. J. C., Metropolitan Museum of Art Le cottabe (en grec ancien κότταϐος / kóttabos étymologie obscure …   Wikipédia en Français

  • Vin — Verres de vin Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin, fruit des vignes (dont Vitis vinifera). En Europe, selon la définition légale, le vin est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique,… …   Wikipédia en Français

  • благоличьнѣ — (2*) нар. Красиво, благопристойно: что бо ра(д) всегда быти намъ здравомъ. и просвѣщатисѩ и бл҃голичьнѣ. да престанемъ супротивнымъ. (εὐπροσωπεῖν) ФСт XIV, 45в; и во д҃не бл҃голичнѣ ходи(м). не играми ни пь˫аньство(м). ни лѣганьи и неч(с)тотами.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благообразиѥ — БЛАГООБРАЗИ|Ѥ (1*), ˫А с. Благопристойность: приидохомъ... во ѡбразъ сии. но на временнаго ради. ѡбое на ползу свершаетьсѩ. по ап(с)льскому словеси рекшему. всѩ по бл҃гоѡбразию и по чину бывають (εὐσχημόνως) ФСт XIV, 108а. Ср. неблагообразиѥ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благообразьнѣ — (11) нар. Достойным, образом: тъгда потре(т) все тело ѥго бл҃гообразнѣ. въложь роукоу ||=въноутрь ризъ. УСт XII/XIII, 273 273 об.; [рабов] чресъ разоумъ г(с)дии своихъ... постригающе. а не паче своимъ г(с)ьмь бл҃гообразнѣ работающе. наказати.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ευσχήμων — Άγιος της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διετέλεσε επίσκοπος στη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Η μνήμη του τιμάται στις 14 Μαρτίου. * * * εὐσχήμων, ον (ΑΜ) 1. αυτός που έχει ωραίο σχήμα, ωραία εμφάνιση 2. ευπρεπής, κόσμιος στην εμφάνιση και στη… …   Dictionary of Greek

  • περιπατώ — περιπατῶ, έω, ΝΜΑ, και περπατώ, άω, πορπατώ, προπατώ και προβατώ Ν 1. πηγαίνω πεζή, πεζοπορώ, βαδίζω (α. «περπατήσαμε δύο ώρες ώσπου να φθάσουμε» β. «σαν πελελό περιπατείς και τρέχεις», Ερωτόκρ. γ. «περιπατούν οι λέοντες ζητούντες τα κοπάδια»,… …   Dictionary of Greek

  • σπουδαίος — α, ο / σπουδαῑος, αία, ον, ΝΜΑ 1. (για πρόσ. και για πράγμ.) άξιος μεγάλης προσοχής, σημαντικός, εξαίρετος (α. «σπουδαίος άνθρωπος» β. «σπουδαίο έργο» γ. «οὐδὲ ἐν ἴσαις τιμαῑς διαγορευόμενοι φαῡλοι καὶ σπουδαῑοι», Πλάτ. δ. «δώρον οὐ σπουδαῑον εἰς …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.